stadgar huset

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”]

STADGAR

Husets stadgar är införlivade i nationens stadgar och finns i kapitel 7 och 8, se nedan.

7. Östgöta nations studenthus, Östgötagården

7.1 Östgöta nations studenthus går i denna stadga under samlingsnamnet Östgötagården. Östgötagårdens angelägenheter förvaltas separat från Östgöta nations, av en särskild styrelse.

7.2 I angelägenheter rörande Östgötagården företräds Östgöta nation av Östgötagårdens styrelse i dess helhet eller efter styrelsens bestämmande, såsom av styrelsen utsedd firmatecknare.

7.3 Styrelsen utgörs av 2 valda ledamöter och därutöver:
a. inspektor, tillika ordförande;
b. proinspektor, tillika vice ordförande;
c. kurator;
d. två husförmän;
e. hyresgästföreningens ordförande;
f. där så krävs en representant för Lunds kommun, med suppleant.

De två valda ledamöterna ska bestå av en husbo på Östgötagården och en icke-husbo. Detsamma gäller deras suppleanter.

7.4 Mandatperioden för valda styrelserepresentanter är normalt 1 år.

7.5 Avgår styrelseledamot eller suppleant före mandatperiodens slut ska fyllnadsval ske.

7.6 Kallelse till styrelsemöte ska genom husförmannens försorg ske minst sju dagar före mötet.

7.7 Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande.

7.8 Styrelsen äger rätt att utse ekonomisk förvaltare samt att till styrelsen adjungera expertis som är värdefull för fullgörandet av styrelsens uppgifter.

7.9 Styrelsen åligger särskilt att:
a. i förekommande fall besluta om upptagande av lån för Östgötagårdens räkning och att därvid ställa inteckningar i Östgötagårdens tillgångar som säkerhet;
b. iaktta att räkenskaperna och bokföringen förs på ett betryggande sätt;
c. bestämma i frågor om användandet av Östgötagårdens utrymmen samt att fastställa de hyror som ska utgå för dessa utrymmen;
d. anställa den personal som erfordras för Östgötagårdens skötsel;
e. avsätta medel för att säkerställa ett långsiktigt drivande av Östgötagården;
f. fastställa budget före räkenskapsårets början.

7.10 Tilldelning av rum på Östgötagården görs av husförmannen i samförstånd med vice husförman och nationens kuratel.

7.11 Styrelsens förvaltningsberättelse ska granskas av auktoriserad revisor. Vederbörliga handlingar ska senast med utgången av mars månad överlämnas till revisorn för att av denne granskas före april månads utgång. Räkenskaperna ska även behandlas av Östgöta nations nationsmöte för beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.

7.12 Lunds kommun har rätt att ta del av räkenskaper och övrig förvaltning så länge av kommunen beviljad borgen är gällande.

8. Husförmän 

8.1 Husförman och vice husförman väljs av nationsmötet för en tid av ett år.

8.2 Husförmännen åligger att:
a. vara ledamöter i Östgötagårdens styrelse samt att där sköta
sekreterarfunktion;
b. verkställa beslut fattade av Östgötagårdens styrelse;
c. representera nationen och Östgötagården gentemot boende- och
hyresgästföreningar;
d representera nationen och Östgötagården i huskollegiet;
e. ansvara för nyttjande, skötsel samt underhåll av nationens fastigheter;
f. ansvara för Östgötagårdens expedition;
g. representera Östgötagården gentemot leverantörer, uppdragstagare och anställda;
h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.
[/av_textblock]
[/av_one_full]