Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 17/5 klockan 18:00(..)

Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.