Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmötet 2017-02-15.