Stadgar

Nationens stadgar är de interna regler och förordningar som nationens medlemmar följer.

Stadgarna finner ni dels i pdf-format via länken här:

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet antagen 2016-02-17 samt nedanför detta stycke. Vid frågor eller tolkningar kan ni kontakta Qurator via q@ostgota.nu.

 

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

 

1. Allmänna stadganden

1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid Lunds universitet.

1.2 Nationen har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras verksamhet, såsom studier och vad som därmed äger sammanhang. Nationen är därmed en sammanslutning som bistår studenter med studiesocial verksamhet.

1.3 Nationens verksamhetsperiod är ett kalenderår.

1.4 Denna stadga ska hållas tillgänglig på nationens expedition och på nationens hemsida.

2. Nationens medlemmar

2.1 Nationens medlemmar utgörs av inskrivna studerande vid Lunds universitet, som inte är medlem i annan nation vid Lunds universitet, och som erlagt föreskriven avgift.

2.2 Medlemmar i Östgöta nation är i de fall de inte uppfyller villkoren i 2.1 även:

a. Nationens inspektor och proinspektor(er);
b. Nationens qurator, proquratorer och notarie;
c. Nationens hedersledamöter;

2.3 Medlemskap i Östgöta nation innebär:
a. närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid nationsmöte;
b. valbarhet till uppdrag inom nationen, dock med beaktande av vad som i förekommande fall särskilt stadgas;
c. rättighet att ta del av protokoll och bilagor till dessa;
d. rättighet att erhålla skriftligt intyg om tjänst inom nationen;
e. rättighet att delta i nationsaktiviteterna;
f. rättighet att söka och i enlighet med Östgötagårdens styrelses bestämmande inneha bostad på Östgötagården;
g. rättighet att söka nationens stipendier;
h. rättighet att ta del av nationens bokslut och kvartalsrapporter;
i. skyldighet att följa nationens stadga och reglementen.

2.4 Stödmedlemskap kan erhållas av studerande vid Lunds universitet, som är medlem i annan nation vid Lunds universitet, eller studerande vid annat lärosäte som ingår i Öresundsuniversitet, och som erlagt föreskriven avgift.

2.5 Stödmedlemskap i Östgöta nation innebär:
a. närvaro-, yttrande-, yrkanderätt vid nationsmöte;
b. valbarhet till uppdrag som utskottschef inom nationen, med beaktande av vad som i förekommande fall särskilt stadgas;
c. rättighet att ta del av protokoll och bilagor till dessa;
d. rättighet att erhålla skriftligt intyg om tjänst inom nationen;
e. rättighet att delta i nationsaktiviteterna;
f. rättighet att söka och i enlighet med Östgötagårdens styrelses bestämmande inneha bostad på Östgötagården;
g. skyldighet att följa nationens stadga och reglementen.

2.6 Medlemmar i Östgöta nations vänförening har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid nationsmöte, samt rättighet att deltaga i vissa nationsaktiviteter, efter anmodande, inbjudan eller quratorns medgivande.

2.7 Nationens medlemmar, förutom de enligt 2.2, är skyldiga att erlägga nationsavgift enligt nationsmötets bestämmande. Novischer vid anslutna nationer till Kuratorskollegiet är skyldiga att första terminen erlägga novischavgift enligt nationsmötets bestämmande.  Den termin som medlem som novisch inträder i nationen är medlemmen skyldig att också erlägga inskrivningsavgift
enligt nationsmötets bestämmande.

2.8 Medlem och stödmedlem av Östgöta nation ska anses ha utträtt när denne inte betalat nationsavgift för innevarande termin efter det att giltighetsperioden för medlemskapet för föregående termin har gått ut. Seniorskollegiet kan, om synnerliga skäl föreligger, bevilja utträde vid annan tidpunkt.

2.9 Om nationsmedlem vid upprepade tillfällen uppträder störande vid nationens aktiviteter eller på annat sätt visar sig ovärdig medlemskap, äger seniorskollegiet rätt att avstänga vederbörande från sammankomster för viss tid, dock högst ett år, varefter omprövning ska kunna ske. Beslut i disciplinfråga ska vara enhälligt.

3. Nationsmötet

3.1 Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. På nationsmöte kan alla nationens angelägenheter tas upp till behandling.

3.2 Nationsmötet sammankallas av qurator efter samråd med inspektor.

3.3 Kallelse till nationsmöte ska senast tio dagar före mötesdagen anslås på nationens anslagstavla och hemsida.

3.4 Kallelse ska innehålla:

a. tid och plats för nationsmötet;
b. sista dag med tidsangivelse för ingivande av förslag och motförslag;
3.5 Nationsmedlem äger rätt att intill fem dagar före mötesdagen till qurator skriftligen inkomma med ärenden att behandlas vid nationsmöte.

3.6 Föredragningslista ska, med samtliga stadgeenligt inkomna ärenden, genom qurators försorg upprättas och anslås på nationens anslagstavla och hemsida senast tre dagar före mötesdagen.

3.7 Nationsmöte ska äga rum i Lunds centralort.

3.8 Huruvida jäv föreligger avgör nationsmötet. Beslut härom bör om möjligt fattas redan vid föredragningslistans godkännande.

3.9 Nationsmötets ordförande avgör, sedan qurator redogjort för de åtgärder denne vidtagit för att kalla mötet och sedan de närvarande beretts tillfälle att yttra sig, huruvida mötet är utlyst i enlighet med 3.3, 3.4 och 3.6.

3.10 Nationsmöte ska hållas enligt följande ordning

a. under perioden vecka 3 – vecka 23: tre ordinarie sammanträden, det första senast vecka 7 och det andra senast vecka 15.
b. under perioden vecka 35 – vecka 50: tre ordinarie sammanträden, det första senast vecka 38 och det andra senast vecka 46.

3.11 Följande ärenden ska behandlas av nationsmötet:
a. ändringar av denna stadga;
b. antagande och ändringar av nationens reglementen;
c. val till förtroendeposter som regleras i denna stadga, utseende av
hedersledamot samt val av ordinarie ledamöter och suppleanter att förutom qurator representera nationen i Akademiska föreningens överstyrelse; två ledamöter jämte personliga suppleanter till styrelsen för Östgötagården, för ett kalenderår; en auktoriserad revisor för Östgötagården med uppgift att, i förekommande fall, tillsammans med en av Lunds kommun utsedd revisor granska
Östgötagårdens styrelses förvaltning och räkenskaper. Revisor väljs för ett kalenderår.
d. fastställande av nationsavgift och inskrivningsavgift;
e. beslut om och revidering av gällande budget;
f. besluta i fråga om fastställelse av nationens resultat- och balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar;
g. besluta i fråga om Östgötagårdens styrelses förvaltningsberättelse och Östgötagårdens revisorers berättelse enligt dess stadga;

3.12 Mötesordförande är i första hand inspektor och i andra hand proinspektor eller qurator. Sekreterare är i första hand nationens notarie.

3.13 Nationsmötet väljer två justeringsmän tillika rösträknare. Tillsammans med mötesordförande ska dessa justera protokollet.

3.14 Rösträtt har vid nationsmötet endast personligen närvarande medlem enligt 2.1 och 2.2.

3.15 Vid nationsmötet får endast behandlas ärende som upptagits på föredragningslistan enligt 3.6 eller som har omedelbart sammanhang med sådant ärende. Ärende som behandlas utan att vara upptaget på föredragningslistan ska bordläggas om yrkande härom biträds av minst 1/3 av de närvarande röstberättigade. Fri nominering är ej tillåten.

3.16 Nationsmöte ska sammankallas om nationens inspektor, qurator, seniorskollegium, styrelsen för Östgötagården, minst en av nationens revisorer eller minst 25 medlemmar så begär. Skriftlig, motiverad anhållan ska tillställas qurator. Sådant nationsmöte ska hållas senast 14 dagar efter det att skrivelsen kommit qurator tillhanda.

4. Inspektor och proinspektor

4.1 Nationen står under överinseende av en inspektor. Denne ska utses bland Lunds universitets tillsvidareförordnande lärare. Inspektor väljs av nationsmötet. Inspektor ska genom qurators försorg kontinuerligt informeras om nationens verksamhet.

4.2 Inspektor åligger att:
a. vara ordförande i nationsmötet, seniorskollegiet och Östgötagården;
b. ge förslag på innehavare av nationsstipendium;
c. i allt som rör nationen främja dess bästa;
d. jämte qurator föra nationens talan;
e. representera nationen i inspektorskollegiet.
4.3 Nationens proinspektor väljs av nationsmötet.
4.4 Proinspektor åligger att:
a. vid förfall för inspektor fullgöra dennes åligganden;
b. ansvara för nationens alumniverksamhet;
c. vara ledamot av seniorskollegiet;
d. vara ledamot i styrelsen för Östgötagården;
e. i allt som rör nationen främja dess bästa.

4.5 I särskilda fall kan ytterligare en proinspektor utses.

4.6 Proinspektor som utses på grund av speciell kompetens kan av nationsmötet ges speciella befogenheter.

5. Seniorskollegium

5.1 Seniorskollegiet utgör nationens styrelse och ska övervaka att nationens angelägenheter handhas i enlighet med nationens stadgar och nationsmötets anvisningar, fastställda i tjänstemannainstruktion.

5.2 Seniorskollegiet förbereder val till inspektor, proinspektor(er),
hedersledamöter, ledamöter av valberedningen, ordinarie ledamöter och suppleanter att tillsammans med quratorn representera nationen i Akademiska föreningens överstyrelse, samt ytterligare poster efter nationsmötets beslut, och föreslår nationsmötet kandidater till dessa poster. Förslag som seniors bereder kan inte motkandideras.

5.3 Till seniorskollegiet utser nationsmötet fyra seniorer med en mandattid på ett år. Omval är möjligt. Tillsammans med inspektor, proinspektor(er), qurator, proquratorer, notarie, föregående qurator (för en termin), husförman och (för en termin) föregående proqurator samt notarie, bildar dessa valda seniorer nationens

5.4 Avgår medlem av seniorskollegiet i förtid, kan fyllnadsval ske. Avgår föregående qurator, föregående proqurator eller notarie från sin post i seniorskollegiet i förtid, kan fyllnadsval av annan tidigare qurator, proqurator eller notarie ske..

5.5 Ordförande i seniorskollegiet är inspektor, eller i dennes frånvaro, särskilt vald mötesordförande.

5.6 Proinspektor (er), qurator, proquratorer, notarie och husförman är ständigt adjungerade vid seniorskollegiets möten. Även revisorer är ständigt adjungerade fram till och med ekonomipunkten i dagordningen.

5.7 Seniorskollegiet ska mötas minst fyra gånger per termin. Mötena är inte offentliga. För att seniorskollegiet ska vara beslutsmässigt krävs att 5 ledamöter är närvarande. Utom i fall som nämns i 5.8 är representation genom fullmakt ej tillåten.

5.8 Seniorskollegiet kan sammanträda även utanför terminstid, varvid representation genom fullmakt kan godtas, men de beslut som då fattas måste konfirmeras vid första ordinarie sammanträde påföljande termin.

5.9 Kollegiet kan även sammankallas då inspektor, qurator eller minst två av kollegiets ledamöter finner detta lämpligt.

5.10 Qurator sammankallar kollegiet minst sju dagar före sammanträdet genom personlig kallelse till varje ledamot. För ärenden av brådskande natur kan sammankallande ske med kortare varsel. Innan kollegiet i sådana fall behandlar föredragningslistan ska minst 2/3 av de närvarande godkänna sammanträdets utlysande.

5.11 Huruvida jäv föreligger avgör kollegiet. Beslut härom bör om möjligt fattas redan vid föredragningslistans godkännande.

5.12 Ledamot och den som adjungerats till kollegiets möte får inte yppa vad som framkommit vid överläggning och omröstning i den utsträckning som personliga förhållanden berörs eller om tystnadsplikt uttryckligen överenskommits på mötet.

5.13 Protokoll från seniorskollegiets möten är tillgängliga för nationens medlemmar. De ska skrivas med beaktande av vad som sägs i 5.12.

5.14 Rekommendationer från seniorskollegiet i anledning av ärenden vid ett nationsmöte ska offentliggöras på nationens anslagstavla tre dagar före det aktuella mötet. Röstsiffrorna för seniorskollegiets rekommendation ska offentliggöras samtidigt i de fall då beslutet ej är enhälligt. I den mån någon seniorsledamot särskilt reserverat sig mot seniorskollegiets rekommendation äger denna rätt att få sin reservation offentliggjord samtidigt med denna.

5.15 Seniorskollegiet är ansvarigt inför nationsmötet, som har att, om detta är berättigat, bevilja seniorskollegiet ansvarsfrihet i samband med att nationens bokslut redovisats och revisionsberättelse lästs upp.

6. Quratel och utskott

6.1 Quratelet utgörs av qurator, två proquratorer, den ene kallad proqurator social och den andre proqurator ekonomi, samt notarie.

6.2 Qurator, proqurator social, proqurator ekonomi samt notarie äger rätt att två̊ i förening teckna nationens firma.

6.3 Den verkställande ledningen av nationens
angelägenheter tillkommer qurator, som dessutom ska:
a. övervaka att stadgarna efterlevs;
b. vid inspektors frånvaro leda sammankomst vid nationsmöte;
c. i samråd med inspektor sammankalla
nationsmöte och seniorskollegium;
d. ansvara för att fattade beslut verkställs;
e. inför nationsmötet ansvara för att budget upprättas, att räkenskaper förs samt att nationens kassa och kapitaltillgångar
sköts på ett ansvarsfullt sätt;
f. ansvara för att bokslut och verksamhetsberättelse upprättas senast sex månader efter mandattidens utgång;
g. minst 14 dagar före det nationsmöte då räkenskaperna ska behandlas överlämna dessa i avslutat skick till revisorerna;
h. anslå nomineringar för val på nationsmöte;
i. meddela inspektor om beslut som fattats i dennes frånvaro innan besluten verkställs;
j. utse finlandsstipendiater;
k. representera nationen;
l. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

6.4 I särskilda fall kan qurator beviljas anstånd med redovisningen enligt 6.2.f med högst sex månader.

6.5 Proqurator social väljs av nationsmötet för en tid av ett år med tillträde per den 1 juli.

6.6 Proqurator social ska biträda qurator i dennes arbete och vid förfall för qurator sköta dennes åligganden. Proqurator social ska vidare:

a. främja en nära kontakt mellan quratelet och nationens medlemmar;
b. samordna och aktivt ta del av nationens utskottsverksamhet;
c. upprätthålla god kontakt med nationens leverantörer;
d. ansvara för nationens lagerhållning och inventering av dessa lager;
e. introducera sin efterträdare i arbetet och
ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

6.7 Proqurator ekonomi väljs av nationsmötet
för en tid av ett år med tillträde per den 1 januari.

6.8 Proqurator ekonomi ska biträda qurator inom dennes ekonomiska ansvarsområde, vilket innebär att:
a. föra nationens löpande räkenskaper;
b. upprätta budget och helårsbokslut samt avlägga kvartals- och halvårs-rapporter för presentation och godkännande i seniorskollegiet samt på nationsmöte;
c. ansvara för den ekonomiska kontakten med nationens utskottschefer;
d. ansvara för att inköp och kapitaldispositioner görs på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt;
e. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

6.9 Notarie väljs av nationsmötet för en tid av ett år.

6.10 Notarie åligger att:

a. Tillsammans med qurator ansvara för nationens marknadsföring.
b. Ansvara för nationens novischverksamheter.
c. Ansvara för anmälningar samt bokningar till nationens större evenemang samt sittningar.

6.11 Vid tillfälligt förfall för qurator, proqurator social, proqurator ekonomi och notarie utser seniorskollegiet ersättare. Valet ska ske med absolut majoritet.

6.12 Protokoll ska senast tio dagar efter respektive möte kunna granskas av qurator och justeringsmän. Efter att det justerats ska protokollet inom fyra dagar hållas tillgängligt för nationens medlemmar.

6.13 Inom de ramar som nationsmötet fastställt ska utskottschef leda arbetet i respektive utskott.

6.14 Vald person som inte önskar vara kvar på sin post ska snarast informera qurator om detta. Det åligger därefter qurator att
informera valberedningens ordförande om behovet av ersättare.

6.15 Om medlem av quratel eller utskottschef missköter eller försummar sitt arbete så till den grad att denne inte längre
anses lämplig att stanna kvar på sin post ska frågan hänskjutas till seniorskollegiet. Seniorskollegiet kan rekommendera till nationsmötet att personen entledigas från sin post. Ett sådant beslut måste fattas med minst 2/3 majoritet. Under nationsmötet ska den berörde personen få möjlighet att, om denne vill, försvara sig. Nationsmötet kräver enkel majoritet för att entlediga
personen från sin post.

7. Östgöta nations studenthus, Östgötagården

7.1 Östgöta nations studenthus går i denna stadga under samlingsnamnet Östgötagården. Östgötagårdens angelägenheter förvaltas separat från Östgöta nations, av en särskild styrelse.

7.2 I angelägenheter rörande Östgötagården företräds Östgöta nation av Östgötagårdens styrelse i dess helhet eller efter styrelsens bestämmande, såsom av styrelsen utsedd firmatecknare.

7.3 Styrelsen utgörs av:
a. inspektor;
b. proinspektor;
c. qurator;
d. två husförmän;
e. hyresgästföreningens ordförande;
f. Särskild av styrelsen vald ordförande godkänd av nationsmötet
g. Två (2) av nationsmötet valda studentrepresentanter

7.4 Mandatperioden för valda styrelserepresentanter är normalt 1 år.

7.5 Avgår styrelseledamot före mandatperiodens slut ska fyllnadsval ske.

7.6 Kallelse till styrelsemöte ska genom husförmannens försorg ske minst sju dagar före mötet.

7.7 Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande.

7.8 Styrelsen äger rätt att utse ekonomisk förvaltare samt att till styrelsen adjungera expertis som är värdefull för fullgörandet av styrelsens uppgifter.

7.9 Styrelsen åligger särskilt att:
a. i förekommande fall besluta om upptagande av lån för Östgötagårdens räkning och att därvid ställa inteckningar i Östgötagårdens tillgångar som säkerhet;
b. iaktta att räkenskaperna och bokföringen förs på ett betryggande sätt;
c. bestämma i frågor om användandet av Östgötagårdens utrymmen samt att fastställa de hyror som ska utgå för dessa utrymmen;
d. anställa den personal som erfordras för Östgötagårdens skötsel;
e. avsätta medel för att säkerställa ett långsiktigt drivande av Östgötagården;
f. fastställa budget före räkenskapsårets början.

7.10 Tilldelning av rum på Östgötagården görs av husförmännen efter konsultation med nationens quratel.

7.11 Styrelsens förvaltningsberättelse ska granskas av auktoriserad revisor. Vederbörliga handlingar ska senast med utgången av mars månad överlämnas till revisorn för att av denne granskas före april månads utgång. Räkenskaperna ska även behandlas av Östgöta nations nationsmöte för beviljande av styrelsens ansvarsfrihet.

8. Husförmän

8.1 Husförman och vice husförman väljs av nationsmötet för en tid av ett år.

8.2 Husförmännen åligger att:
a. vara ledamöter i Östgötagårdens styrelse
b. verkställa beslut fattade av Östgötagårdens styrelse;
c. representera nationen och Östgötagården gentemot boende- och
hyresgästföreningar;
d representera nationen och Östgötagården i huskollegiet;
e. ansvara för nyttjande, skötsel samt underhåll av nationens fastigheter;
f. ansvara för Östgötagårdens expedition;
g. representera Östgötagården gentemot leverantörer, uppdragstagare och anställda;
h. introducera sin efterträdare i arbetet och ge denne information som behövs för att kunna utföra uppdraget.

9. Revisorer

9.1 Revisor ska ha erforderligt ekonomiskt kunnande och får inte vara ledamot av seniorskollegiet eller eljest vara redovisningsskyldig inför nationsmötet.

9.2 Utöver revisorer enligt 3.11 c kan nationsmötet utse en utomstående revisor.

9.3 Det åligger revisor att:
a. granska nationens räkenskaper och kapitaldispositioner;
b. granska nationens bokslut;
c. granska förvaltningen av nationens stipendiefonder;
d. utreda huruvida nationens organ i sin verksamhet följer nationens stadga, reglemente och beslut;
e. avge revisionsberättelse över utförd revision.

9.4 Revisorer har rätt att när som helst inventera nationens kassa och övriga tillgångar.

9.5 Östgötagården granskas enligt 7.11.

10. Valberedning

10.1 Valberedningens sammansättning:

a. Ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter med erfarenhet av nationens verksamhet;
b. Suppleanter är ej personliga och medverkar endast vid jävssituationer eller vid quratels- och husförmannaberedning vid förfall av ordinarie ledamot.
c. Medlem av sittande quratel eller ledamot av seniorskollegiet kan inte vara ledamot av valberedningen.

10.2 Till ordförande väljs person med stor kännedom om och erfarenhet av nationens verksamhet.

10.3 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst en gång per termin. Valberedningen ska även sammanträda inom tio dagar om två av dess ledamöter så begär.

10.4 Valberedningen är beslutsmässig om minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Vid beredande till quratelsposter och husförman ska ordförande samt fyra ledamöter eller suppleanter vara närvarande.

10.5 Valberedningen ska upprätta förslag på lämpliga personer till samtliga val med undantag av inspektor, proinspektor(er), hedersledamöter, ledamöter av valberedningen, ordinarie ledamöter och suppleanter att representera nationen i Akademiska föreningens överstyrelse, samt ytterligare poster efter nationsmötets beslut. I de senare fallen lämnas förslagen av seniorskollegiet.

10.6 Ledamot och den som adjungerats till valberedningens möte får inte yppa vad som framkommit vid överläggning och omröstning i den utsträckning som personliga förhållanden berörs eller om tystnadsplikt uttryckligen överenskommits på mötet.

10.7 Valberedningen får inte föreslå egen ledamot till post som qurator, proqurator social, proqurator ekonomi, notarie, husförman eller vice husförman. Valberedningens ledamöter får inte gå̊ upp som motförslag.

10.8 Valberedningens nomineringar ska anslås på nationens anslagstavla och hemsida senast tio dagar före nationsmötet. Endast kandidat som är villig att kandidera må få sitt namn anslaget.

10.9 Nationsmedlem äger rätt att intill fyra dagar före nationsmötet
skriftligen väcka förslag hos qurator angående andra valförslag, det vill säga motförslag, än de av valberedningen föreslagna kandidaterna. Sådana valförslag ska genom qurators försorg senast tre dagar före nationsmötet anslås på nationens anslagstavla och hemsida. Endast kandidat som är villig att kandidera må få sitt namn anslaget. Motförslag får endast gå upp mot föreslagen person,
inte mot post.

11. Beslut

11.1 Beslut inom nationens organ fattas, om inte annat stadgas, med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

11.2 Beslut inom nationens organ sker genom öppen omröstning. Begärs vid nationsmöte sluten omröstning ska sådan ske.

11.3 Beslut har, om inte annat anges i dessa stadgar eller beslutas av det beslutande organet, omedelbar verkan efter att mötesprotokollet justerats.

11.4 Om ledamot i något av nationens organ på grund av jäv ej bör deltaga i omröstning, beslut eller yttrande, ska denne avstå från att deltaga i desamma. Nationsmötet äger att pröva huruvida jäv har förelegat vid omröstning, beslut eller yttrande och därmed ompröva detta.

12.Val

12.1 Valbar till quratel och utskottschef är ordinarie medlem enligt 2.1 och stödmedlem enligt 2.4 mot uppvisande av erlagd nationsavgift.

12.2 Är den föreslagne kandidaten, i annat fall än vid utseende av hedersledamot, ej närvarande ska dennes accepterande av kandidaturen bekräftas av valberedningens ordförande vid nationsmötet.

12.3 Föreligger vid val endast ett förslag må valförfarandet, efter enhälligt beslut, ske med acklamation. I andra fall sker val med sluten omröstning. Därvid används det förfarande som beskrivs i 12.5 avseende val med flera kandidater, med den ändringen att valet sker för respektive mot den föreslagna kandidaten.

12.4 I fall av ett eller flera motförslag till av valberedningen föreslagen kandidat vid val på nationsmöte, följs följande procedur:

a. Namnen på valberedningens förslag och motkandidaten (-erna) presenteras;
b. Motkandidaten (-erna) lämnar lokalen tillsammans med eventuella ombud för den senare presentationen;
c. Valberedningens föreslagna kandidat presenteras, eller presenterar sig, och svarar därefter på frågor;
d. Valberedningens föreslagna kandidat lämnar lokalen och motkandidaten (-erna var för sig, med respektive ombud) presenteras, eller presenterar sig, och utfrågas;
e. Efter utfrågningen kommer samtliga kandidater tillbaka in i lokalen.
f. Sluten votering mellan kandidaterna sker enligt 12.5.

12.5 Vid val mellan flera kandidater är den vald som erhållit mer än hälften av antalet avgivna röster. Om inte någon kandidat erhållit tillräckligt antal röster ska en andra omröstning ske mellan de två kandidater som uppnått högst röstetal. Vald är då den som erhållit högsta antalet röster. I händelse av lika röstetal vid andra omröstningen, skiljer lotten. Vid sluten omröstning ska samtliga röster redovisas för mötet.

12.6 Om röstsedel upptar namn på färre personer än som ska väljas, må detta ej föranleda kassering. Upptar röstsedel namn som ej tydligt anger vem som åsyftas, betraktas detta namn som obefintligt. Upptar röstsedel fler namn än som ska väljas, betraktas denna som ogiltig. I övrigt gäller röstning i enlighet med den av mötet godkända propositionsordningen.

12.7 Vid val och beslut ska blank röst medräknas i antalet avgivna röster.

12.8 Vid val av inspektor, proinspektor, qurator, proquratorer och husförman krävs absolut majoritet, det vill säga över 50 procent av totala antalet röster.

12.9 Ordinarie val av utskottschefer sker senast vecka 15 för höstterminen samt senast vecka 46 för vårterminen. Kompletteringsval av utskottschef får ske vid ordinarie val eller annat ordinarie nationsmöte. Val av valberedningens ledamöter, hedersledamöter, inspektor, proinspektor, revisorer samt husstyrelsens ledamöter med suppleanter sker vid ordinarie nationsmöte.

12.10 Quratelet har rätt att tillsätta post i händelse av utskottschefs förfall till och med att posten kan utlysas, valberedas och väljas vid nästa ordinarie nationsmöte.

 

13. Protokoll
13.1 Protokoll ska föras vid möte inom nationens samtliga organ.

13.2 I protokoll ska, om inte annat beslutas av organet, reservationer och särskilda yttranden val och beslut upptas. Seniorskollegiets protokoll bör dock även innehålla referat av diskussioner och beslutsmotiveringar.

13.3 Respektive ordförande ska se till att protokoll justeras.

13.4 Kopia av justerat protokoll fört vid sammanträde med nationens organ ska finnas tillgängligt för nationsmedlemmarna genom notaries försorg.

13.5 Vid möte inom nationens organ äger röstberättigad deltagare rätt att under mötet avge reservation till protokoll.

14. Hedersledamöter

14.1 Till hedersledamot kan kallas framstående och aktad person som gjort sig förtjänt härav.

14.2 Varje nationsmedlem har rätt att föreslå person att väljas till
hedersledamot. Förslaget ska inlämnas skriftligen till seniorskollegiet, som avgör om förslaget ska föras vidare till nationsmötet. Den som av nationsmötet rekommenderas att bli hedersledamot ska inte anses vald förrän han eller hon
därefter tillfrågats och accepterat valet. Först då får valet protokollföras och offentliggöras.

14.3 Hedersledamot utses av nationsmötet genom sluten omröstning, en för varje föreslagen. Utsedd till hedersledamot är den som erhållit minst 3/4 av antalet avgivna röster.

15. Hedersbetygelser

15.1 Nationens breda band tilldelas inspektor, proinspektor, qurator och hedersledamot.

15.2 Filbyterieorden tilldelas i samband med Fest Lundense Filbyterium till medlem av nationen som gjorts sig därav förtjänt via exempelvis utskottschefpost.

15.3 Nationens förtjänstmedaljer tilldelas i samband med Julfest och Första maj-lunch enligt förtjänstmedaljernas reglementen.

16. Stadgan

16.1 Om tveksamhet uppstår rörande denna stadgas innebörd, tolkas den vid nationsmöte av mötesordföranden. Under den löpande verksamheten tolkas stadgarna av qurator. I övriga fall, eller i de fall mötesordförandes eller qurators tolkning ifrågasätts, ska seniorkollegiet avgöra vilken tolkning som ska gälla.

16.2 Denna stadga kan ändras genom likalydande beslut vid två nationsmöten med minst tre månader och högst nio månader, dock ej samma termin, emellan. Sådan ändring äger, såvitt nationsmötet ej beslutar annorlunda eller godkännande av universitetsstyrelsen krävs, omedelbar tillämpning.

16.3 Nationens stadgar och ändringar av dessa ska stadfästas av rektor vid Lunds universitet.

16.4 Nationsmötet äger rätt att utfärda särskilt reglemente som ej får strida mot denna stadga.

16.5 Vid stadgeändringar uppmanas medlemmarna att noga överväga ändringarnas konsekvenser, så att Östgöta Nations månghundraåriga traditioner kan leva vidare såsom varande en ideell studentnation med östgötsk anknytning vid Lunds Universitet.

17. Upplösning

17.1 För att upplösa nationen krävs likalydande beslut, tagna med minst 3/4 majoritet, vid två nationsmöten med minst ett år emellan. I beslut om upplösning av nationen ska anges dels att nationens tillgångar ska användas till bestämt studiesocialt ändamål, dels hur föreningens handlingar ska arkiveras.